Коментарі спеціалістів

Витяги з кримінального процесуального кодексу україни відносно проведення експертних досліджень

Стаття 69. Експерт

Експертом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України "Про судову експертизу" на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об'єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань.

Експерт має право:

 • знайомитися з матеріалами кримінального провадження, що стосуються предмета дослідження;
 • заявляти клопотання про надання додаткових матеріалів і зразків та вчинення інших дій, пов'язаних із проведенням експертизи;
 • бути присутнім під час вчинення процесуальних дій, що стосуються предметів та об'єктів дослідження;
 • викладати у висновку експертизи виявлені в ході її проведення відомості, які мають значення для кримінального провадження і з приводу яких йому не були поставлені запитання;
 • ставити запитання, що стосуються предмета та об'єктів дослідження, особам, які беруть участь у кримінальному провадженні;
 • одержати винагороду за виконану роботу та відшкодування витрат, пов'язаних із проведенням експертизи і викликом для надання пояснень чи показань, у разі, якщо проведення експертизи не є службовим обов'язком особи, яка залучена як експерт;
 • заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом;
 • користуватися іншими правами, передбаченими Законом України "Про судову експертизу".

Експерт зобов'язаний:

 • особисто провести повне дослідження і дати обґрунтований та об'єктивний письмовий висновок на поставлені йому запитання, а в разі необхідності - роз'яснити його;
 • прибути до суду і дати відповіді на запитання під час допиту;
 • забезпечити збереження об'єкта експертизи;
 • не розголошувати без дозволу сторони кримінального провадження, яка його залучила, чи суду відомості, що стали йому відомі у зв'язку з виконанням обов'язків, або не повідомляти будь-кому, крім особи, яка його залучила, чи суду про хід проведення експертизи та її результати;
 • заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених цим Кодексом.
 • експерт невідкладно повинен повідомити особу, яка його залучила, чи суд, що доручив проведення експертизи, про неможливість проведення експертизи через відсутність у нього необхідних знань або без залучення інших експертів.
 • у разі виникнення сумніву щодо змісту та обсягу доручення експерт невідкладно заявляє клопотання особі, яка призначила експертизу, чи суду, що доручив її проведення, щодо його уточнення або повідомляє про неможливість проведення експертизи за поставленим запитанням або без залучення інших осіб.

Стаття 70. Відповідальність експерта

За завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених обов'язків у суді, невиконання інших обов'язків експерт несе відповідальність, встановлену законом.

Стаття 71. Спеціаліст

Спеціалістом у кримінальному провадженні є особа, яка володіє спеціальними знаннями та навичками застосування технічних або інших засобів і може надавати консультації під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповідних спеціальних знань і навичок. Сторони кримінального провадження мають право під час судового розгляду заявляти клопотання про залучення спеціаліста або використання його пояснень і допомоги.

Стаття 101. Висновок експерта

Висновок експерта - це докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слідчим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи.

Кожна сторона кримінального провадження має право надати суду висновок експерта, який ґрунтується на його наукових, технічних або інших спеціальних знаннях.

Висновок повинен ґрунтуватися на відомостях, які експерт сприймав безпосередньо або вони стали йому відомі під час дослідження матеріалів, що були надані для проведення дослідження. Експерт дає висновок від свого імені і несе за нього особисту відповідальність.

Хто такий аудитор? І навіщо потрібні аудиторські послуги?

Аудитор - людина, яка займається аудитом, має навички професійного бухгалтера. У його обов'язки входить перевірка бухгалтерських документів і звітності, консультування (консалтинг) та інші. Іншими словами - це бухгалтер вищої категорії.

Аудиторські послуги потрібні для того, щоб незалежно оцінити діяльність підприємств і організацій або будь-якого процесу. Ці послуги включають в себе безпосередньо саму перевірку і консультування фірми замовника в області бухгалтерії та оподаткування. Для цього аудиторська компанія прикріплює певну кількість персоналу до підприємства замовника. Фахівці фірми в будь-який робочий час допоможуть вирішити питання по бухгалтерії, оподаткування та іншої фінансової діяльності. Кожна організація, яка не має свого бухгалтерського відділу, потребує аудиторські послуги не тільки під час перевірки, а постійно.

Аудиторська перевірка - це разова послуга, яка здійснюється кваліфікованими фахівцями. Цей вид послуги в організації замовника потрібен для підвищення якості ведення бухгалтерського та податкового обліку. Як наслідок, ця послуга економить кошти підприємств через зниження штрафних санкцій, що накладаються податковими службами, і оптимізації оподаткування. Після того, як перевірка закінчена - видається аудиторський висновок. Це своєрідний звіт з описом виявлених недоліків та зауважень, порадами щодо їх усунення та посиланнями на нормативні документи.

Аудиторський супровід відрізняється від перевірки тим, що допомагає оперативно виправити допущені помилки і організувати ефективну систему бухгалтерського і податкового обліку. Цей вид послуги сприяє зниження ймовірності появи помилок в майбутньому. Також, аудиторська компанія бере на себе відповідальність з підготовки та здачі фінансової звітності підприємства в державні органи.

Аудиторські послуги, як і сам аудит, надають замовнику достовірну інформацію про організацію, дають впевненість у правильності ведення бухгалтерського та податкового обліку, формують об'єктивне і незалежне уявлення про бізнес-процеси підприємства, оцінюють ефективність систем внутрішнього контролю і наявності зловживань. Проведення аудиторських перевірок також сприяє підвищенню ступеня довіри потенційних інвесторів.

Перелік Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг
Видання 2016-2017 року

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ
(МСКЯ)

МСКЯ 1

«Контроль якості для фірм, що виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також інші завдання з надання впевненості і супутні послуги»

 
 

АУДИТИ ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
200-299 ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

МСА 200

«Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту»

 

МСА 210

«Узгодження умов виконання завдань з аудиту»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 220

«Контроль якості аудиту фінансової звітності"

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 230

«Аудиторська документація»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 240

«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 250

«Розгляд законодавчих та нормативних актів під час аудиту фінансової звітності»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 260

«Повідомлення інформації тим, кого наділено найвищими повноваженнями»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 265

«Повідомлення інформації про недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими повноваженнями, та управлінському персоналу»

Слід розглядати разом із МСА 200

300—499 ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ДІЇ У ВІДПОВІДЬ НА ОЦІНЕНІ РИЗИКИ

МСА 300

«Планування аудиту фінансової звітності»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 315

«Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб'єкта господарювання і його середовища»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 320

«Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 330

«Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 402

«Положення щодо аудиту суб’єкта господарювання, що користується послугами організації, що надає послуги»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 450

«Оцінювання викривлень, виявлених під час аудиту»

Слід розглядати разом із МСА 200

500—599 АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ

МСА 500

«Аудиторські докази»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 501

«Аудиторські докази – особливі положення щодо відібраних елементів»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 505

«Зовнішні підтвердження»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 510

«Перші завдання з аудиту — залишки на початок періоду»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 520

«Аналітичні процедури»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 530

«Аудиторська вибірка»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 540

«Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових оцінок справедливою вартістю, та пов'язані з ними розкриття інформації»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 550

«Пов'язані сторони»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 560

«Події після звітного періоду»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 570

«Безперервність діяльності»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 580

«Письмові запевнення»

Слід розглядати разом із МСА 200

600—699 ВИКОРИСТАННЯ РОБОТИ ІНШИХ ФАХІВЦІВ

МСА 600

«Особливі положення щодо аудитів фінансової звітності групи (включаючи роботу аудиторів компонентів)»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 610

«Використання роботи внутрішніх аудиторів»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 620

«Використання роботи експерта аудитора»

Слід розглядати разом із МСА 200

700—799 АУДИТОРСЬКІ ВИСНОВКИ ТА ЗВІТУВАННЯ

МСА 700

«Формування думки та складання звіту щодо

фінансової звітності»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 701

«Повідомлення інформації з ключових питань аудиту в звіті незалежного аудитора»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 705

«Модифікації думки у звіті незалежного аудитора»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 706

«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 710

«Порівняльна інформація — відповідні показники і

порівняльна фінансова звітність»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 720

«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації»

Слід розглядати разом із МСА 200

800—899 СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СФЕРИ

МСА 800

«Особливі положення — аудити фінансової звітності, складеної відповідно до концептуальних основ спеціального призначення»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 805

«Особливі положення щодо аудитів окремих фінансових звітів та певних елементів, рахунків або статей фінансового звіту»

Слід розглядати разом із МСА 200

МСА 810

«Завдання зі звітування щодо узагальненої фінансової звітності»

Слід розглядати разом із МСА 200

НОТАТКИ З МІЖНАРОДНОЇ ПРАКТИКИ АУДИТУ

НМПА 1000

«Особливості аудиту фінансових інструментів»

Слід розглядати в контексті передмови до

МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ, АУДИТУ, ОГЛЯДУ, ІНШОГО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ТА СУПУТНІХ ПОСЛУГ

АУДИТ ТА ОГЛЯД ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

2000—2699 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАВДАНЬ З ОГЛЯДУ

МСЗО 2400

«Завдання з огляду історичної фінансової звітності»

Слід розглядати в контексті передмови до МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ, АУДИТУ, ОГЛЯДУ, ІНШОГО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ТА СУПУТНІХ ПОСЛУГ

МСЗО 2410

«Огляд проміжної фінансової інформації, що виконується незалежним аудитором суб'єкта господарювання»

ЗАВДАННЯ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ, ЩО НЕ Є АУДИТОМ ЧИ ОГЛЯДОМ ІСТОРИЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

3000—3699 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ЗАВДАНЬ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

3000—3399 ЗАСТОСОВНІ ДО ВСІХ ЗАВДАНЬ З НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ

МСЗНВ 3000

«Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації»

Слід розглядати в контексті передмови до МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ, АУДИТУ, ОГЛЯДУ, ІНШОГО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ТА СУПУТНІХ ПОСЛУГ

3400—3699 СТАНДАРТИ ДЛЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ СФЕР

МСЗНВ 3400

«Перевірка прогнозної фінансової інформації»

Слід розглядати в контексті передмови до МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ, АУДИТУ, ОГЛЯДУ, ІНШОГО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ТА СУПУТНІХ ПОСЛУГ

МСЗНВ 3402

«Звіти з надання впевненості щодо заходів контролю в організації, що надає послуги»

МСЗНВ 3410

«Завдання з надання впевненості щодо звітів з парникових газів»

МСЗНВ 3420

«Завдання з надання впевненості щодо підготовки гіпотетичної фінансової інформації, яка включається до проспекту емісії»

СУПУТНІ ПОСЛУГИ

4000-4699 МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ СУПУТНІХ ПОСЛУГ

МССП 4400

«Завдання з виконання узгоджених процедур стосовно фінансової інформації»

Слід розглядати в контексті передмови до МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ, АУДИТУ, ОГЛЯДУ, ІНШОГО НАДАННЯ ВПЕВНЕНОСТІ ТА СУПУТНІХ ПОСЛУГ

МССП 4410

«Завдання з компіляції інформації»