Звіт про прозорість
Товариства з обмеженою відповідальністю
«Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту» за 2018 рік

Товариство з обмеженою відповідальністю «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту» на добровільній основі представляє Звіт про прозорість за 2018 рік.

Звіт про прозорість розроблено на виконання вимог статті 40 Директиви Європейського Парламенту та Ради про обов’язковий аудит річної та консолідованої звітності № 2006/43/ЄС, Рішення Аудиторської палати України №231/9 від 26.05.2011 року зі змінами та доповненнями та ст. 37 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» № 2258-VIII від 21.12.2017 р.

ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту», ідентифікаційний код 23561178, зареєстроване розпорядженням Виконавчого комітету Полтавської міської ради від 27.10.1995 року. Місцезнаходження товариства: 36003, м. Полтава, вул. Соборності, 41а, к. 4. Засоби зв’язку: (0532) 60-66-59, 050-304-87-26.
Веб-сайт: audit-expert.biz, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту» займається проведенням незалежних судово-економічних експертиз, комплексних (судово-економічних, будівельних, сільськогосподарських, оціночних) по справах, які знаходяться в провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду (по спірним питанням фінансово – господарської діяльності підприємств, закладів та організацій всіх форм власності, виниклих в процесі перевірок контролюючими органами, на предмет її відповідності чинному законодавству України):

 • дослідження господарських операцій з корпоративними правами;
 • дослідження господарських операцій, пов'язаних з нецільовим використанням бюджетних коштів органами самоврядування;
 • дослідження питань виявлення ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства та доведення до банкрутства підприємств;
 • дослідження питань по справам, пов’язаним з оподаткуванням господарських операцій, по визначенню сум податкових зобов`язань з приміненням непрямих методів;
 • дослідження питань по справам, пов`язаним з визначенням повноти нарахування та виплати заробітної плати, компенсації втрати частини заробітної плати;
 • дослідження окремих питань діяльності комерційних банків (операцій платіжного обороту, готівкового обороту, кредитні операції);
 • визначення загальної суми пайового фонду колективних сільськогосподарських підприємств;
 • дослідження з питань щодо спричинення матеріальних збитків (встановлення факту настання майнової шкоди (збитків), протиправності поведінки особи, що заподіяла шкоду, причинного зв'язку, у встановленні вини особи, що заподіяла шкоду, визначення розміру збитків у вигляді понесених витрат, збитків, завданих втратою або пошкодженням майна розміру упущеної вигоди (неодержаних доходів), врахування інфляції при розрахунку розміру збитків);
 • визначення розміру збитків, заподіяних розкраданням, нестачею, умисним знищенням, умисним псуванням матеріальних цінностей;
 • вирішення експертних завдань з питань визначення вартості майна підприємств та часток у цьому майні власників, що виділяються.

Також до нашої сфери входять:

 • Аудит фінансової діяльності;
 • Економіко-правовий аудит;
 • Юридичні послуги;
 • Послуги адвоката (захист прав та інтересів, господарське право, податкове право);
 • Судово-економічна експертиза по справах, які знаходяться в провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду;
 • Експертне економічне дослідження по питанням фінансово-господарської діяльності;
 • Бухгалтерсько-податкове супроводження;
 • Послуги експерта по податковому плануванню;
 • Практичні рекомендації та консультації по податковому, банківському, фінансовому та господарському праву.

В 2018 році ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту» здійснювало свою діяльність відповідно до:

 • Свідоцтво про відповідність системи контролю якості, видане Рішенням Аудиторської палати України від 27.11.2014 р. № 303/4
 • Кваліфікаційний сертифікат № 273501 IFA (Інститут фінансових бухгалтерів, Лондон, Великобританія) – Професіонал з міжнародного стандарту фінансової звітності
 • Реєстру аудиторів та суб’єкта аудиторської діяльності

  Розділ «Аудитори»

  • Шейко Олександр Миколайович – номер в Реєстрі АПУ 101421
  • Поставна Світлана Іванівна – номер в Реєстрі АПУ 101422
  • Петрова Галина Михайлівна – номер в Реєстрі АПУ 101419
 • Розділ «Суб’єкти аудиторської діяльності»

  • ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту» - номер реєстрації в Реєстрі АПУ 4696
  • ФОП Шейко Олександр Миколайович - номер реєстрації в Реєстрі АПУ 4658
  • Свідоцтва Міністерства юстиції України № 1166 від 26.09.2007 р. на судово-експертну діяльність.
  • Свідоцтва сертифікованого судового експерта Союзу експертів України серії А № 0186 від 21.06.2013 р.
  • Сертифіката вищого ступеню Союзу експертів України серії А № 0150 від 27.09.2013 р.

Власниками ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту», відповідно до діючого Статуту, є фізичні особи, які є аудиторами ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту» і володіють 100 % статутного капіталу.

Виконавчим органом товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є директор, Шейко Олександр Миколайович. Контроль за діяльністю виконавчого органу здійснюється у порядку, встановленому статутом та законодавством України.

В ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту» розроблено та затверджено Політику та процедури забезпечення незалежності та внутрішнього контролю за якістю послуг, що надає фірма та розроблена та запроваджена система забезпечення конфіденційності та збереження документації.

Відповідальність за розробку, впровадження, підтримання та ефективне функціонування системи контролю якості на фірмі несе директор товариства Шейко Олександр Миколайович.

Відповідальним за виконання функцій з підтримання ефективного функціонування системи контролю якості на фірмі призначено директора Шейко Олександра Миколайовича, який має достатній і відповідний досвід та здібності, що дають можливість ідентифікувати і розуміти питання контролю якості й розробляти відповідні політики та процедури, а також має всі необхідні повноваження на впровадження та здійснення таких процедур.

При плануванні аудиту фінансової звітності ми виконуємо процедури відповідно до вимог МСА 220 (стосовно продовження стосунків з клієнтом, оцінка дотримання відповідних етичних вимог), МСА 210.

Також проводимо ідентифікацію характеристики завдань, які визначатимуть його обсяг; встановлюємо цілі завдання для планування часу аудиту; проводимо розгляд чинників, які з погляду професійного судження аудитора, є важливими для виконання завдання; уточнюємо та розраховуємо характер, час та обсяг ресурсів, які можуть бути необхідними для виконання завдання.

Загальна стратегія аудиту встановлюється під час планування і знаходить своє відображення в аудиторській документації.

Таким чином, здійснивши відповідне планування, ми застосовуємо оптимальну кількість ресурсів, необхідних для виконання конкретного завдання.

В товаристві також розроблена система зберігання документації та іншої конфіденційної інформації, яка передбачає комплекс заходів з метою унеможливлення розголошення конфіденційної інформації, отриманої в процесі надання аудиторських та експертних послуг. Положенням про порядок документування процесу надання послуг та зберігання конфіденційної інформації визначено склад конфіденційної інформації, порядок організації роботи з паперовими та електронними документами, місце знаходження документації, встановлено порядок доступу до місць знаходження документації та інформації, відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, визначено порядок розв’язання конфліктів щодо розголошення конфіденційної інформації. Всі заходи для унеможливлення розголошення конфіденційної інформації, отриманої в процесі надання аудиторських та експертних послуг, впроваджені та застосовуються на практиці, своєчасно доведені до відома всіх працівників товариства.

Надання аудиторських послуг протягом 2018 року розподіляється наступним чином:

Вид послуг

Обсяг реалізованих
послуг, %

Аудиторські послуги

75

Консультаційні послуги

25

Всього

100

Персонал товариства

ТОВ «Полтавське бюро судово-економічної експертизи та аудиту» самостійно визначає порядок прийняття та звільнення працівників, форми та системи оплати праці, політику та процедури оцінювання працівників на кожному кваліфікаційному рівні. Весь персонал фірми володіє такими якостями як порядність, чесність, об’єктивність, професійна компетентність, належна ретельність, інтелект та здібності до професії.

По закінченню кожного завдання з аудиту проводиться оцінка якості роботи персоналу та дотримання принципів етики. По закінченню кожного календарного року проводиться оцінка відповідності працівників професійним та кваліфікаційним вимогам, а також якості роботи кожного працівника, його особистих якостей, а саме, вміння працювати в команді, стиль керування, відповідність корпоративній культурі та інші. Результати обов’язково документуються, аналізуються та впливають на можливе призначення на посади, які потребують більшої кваліфікації та відповідальності.

Найважливішим елементом, що забезпечує якість професійних послуг є безперервна освіта та підвищення кваліфікації всіх працівників.

Клієнти

До числа клієнтів нашої фірми входять великі промислові підприємства, установи та організації державного сектора, підприємства різних організаційних форм та видів діяльності.

Ми забезпечуємо нашим клієнтам стабільні стандарти якості надаваних послуг, що ґрунтуються на високому професіоналізмі, глибокому знанні галузевої специфіки та місцевих умов.

Ми незмінно приділяємо особливу увагу специфіці діяльності кожного конкретного клієнта.

Ми дотримуємося політики суворої конфіденційності, яка передбачає не публікувати список наших клієнтів.

На протязі 2018 року було надано судово-експертних послуг замовниками яких були суди, банки, податкова міліція, прокуратури та фізичні особи, по питанням:

 • кредитних договорів;
 • сплати податків;
 • витрати пального;
 • нанесення збитків ФОП;
 • фінансової діяльності;
 • реалізації основних засобів.

Вартість наших послуг визначається виходячи з витрат часу аудиторів, необхідного для якісного виконання певного обсягу робіт. Обсяг робіт залежить від складності завдання, виду та галузі діяльності суб’єкта господарювання, якості організації обліку та роботи його бухгалтерської служби, кількості первинних документів, наявності нетипових (специфічних) господарських операцій тощо.

 Директор бюро   Шейко О. М.